21/04/2020 16:51
Xem với cỡ chữ

Thay đổi cách tính cấp bù chênh lệch lãi suất đối với VDB

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 26/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12/9/2007 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và Thông tư số 67/2016/TT-BTC ngày 29/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12/9/2007 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với VDB.
Theo Thông tư vừa được ban hành, cách xác định các yếu tố để tính số cấp bù chênh lệch lãi suất đối với VDB (bao gồm: dư nợ cho vay bình quân, lãi suất bình quân các nguồn vốn, lãi suất cho vay bình quân các dự án) đã quy định tại Điểm 3.2, khoản 3, Phần V Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12/9/2007 được thay đổi nhằm làm cho cách tính cấp bù chênh lệch lãi suất cho VDB trở nên thuận tiện hơn.
Cũng theo quy định tại Thông tư này, nếu số cấp bù chênh lệch lãi suất cả năm được quyết toán thấp hơn số đã tạm cấp bù trong năm (theo các quý) thì phần chênh lệch vượt phải nộp lại ngân sách nhà nước, trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện đến 31/12 năm sau thì được chuyển nguồn sang năm sau.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/5/2020./.
Ban Cân đối kế hoạch
Tìm theo ngày :