23/04/2020 09:06
Xem với cỡ chữ

Quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

Ngày 13/4/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2020/TT-BTC Quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước.

Theo đó, thông tư quy định việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước của trung ương và ngân sách cấp tỉnh, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách trung ương, cụ thể đối tượng áp dụng gồm:
- Bộ Tài chính;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Kho bạc Nhà nước;
- Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước.
Thông tư số 23/2020/TT-BTC quy định mức tạm ứng ngân quỹ nhà nước để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách cấp tỉnh tối đa không vượt quá số còn lại của dự toán chi ngân sách địa phương đã được Bộ Tài chính giao cho từng địa phương tại thời điểm đề nghị tạm ứng ngân quỹ nhà nước.
Thông tư số 23/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2020.

Hoàng Vũ theo baochinhphu.vn

Tìm theo ngày :